اطلاعاتی که آموزگار در مورد رشد تحصیلی فرزند شما به شما می دهد به چه میزان مفید می باشد؟

مسئولیت هایی که به فرزند شما داده می شود تا در منزل انجام دهد را چگونه ارزیابی می کنید؟

چه میزان نیازهای فرزند شما در نظر گرفته می شود؟

استفاده از فناوری های جدید در فرآیند آموزش را چگونه ارزیابی می کنید؟

به طور کلی کیفیت آموزش آموزگار فرزندتان را چگونه ارزیابی می کنید؟

تا چه میزان آموزگار نشان می دهد که اشتباهات بخشی از یادگیری است؟

چه میزان انگیزه یادگیری در فرزند شما ایجاد شده است ؟

استفاده از راهبردهای مناسب جهت ایجاد انگیزه و جذب دانش آموزان را توسط معلم چگونه ارزیابی می کنید؟

تا چه میزان آموزگار توانسته بازخورد مناسب به دانش آموز را در رعایت نظم و انضباط و انجام تکالیف ایجاد نماید؟

آیا اطلاع رسانی به موقع تکالیف، مسئولیتها و بررسی آنها در کانال کلاسی توسط همکار به بهترین نحو صورت می گیرد؟

حمایت آموزگار از رشد اجتماعی فرزند شما به چه میزان است؟

آیا ارتباط موثر و بهینه با اولیاء محترم و پاسخگویی به سوالات آنان به بهترین نحو انجام می شود؟

گشاده رویی معلم و تکریم دانش آموزان و اولیاء را چگونه ارزیابی می کنید؟

آیا معلم توانسته تکالیف خلاق با توجه به رعایت تفاوت های فردی در دانش آموزان را ارائه دهد؟

نحوه ی برخورد معلم با فرزند خود را چگونه ارزیابی می کنید؟

با توجه به ثبت نام فرزندتان در دبستان مهیاد ، آیا شما ما را به یك دوست یا همكار توصیه می كنید؟