چه میزان کادر اداری در کار خود مسلط هستند؟

مدرسه برنامه های موثری را اجرا می کند که از شایستگی های اجتماعی و عاطفی دانش آموزان پشتیبانی می کند.

مدرسه در برطرف کردن نگرانی های اولیاء و ارائه راه حل ها مهارت دارد.

مدرسه در حال پرورش فرزند شما برای کسب مهارت های زندگی با روش های حل مسئله مطابق با استانداردهای جهانی آموزشی می باشد.

مدرسه ما به برقراری محیطی آرام و صمیمی توسط مسئولین مربوطه توجه می کند.

نحوه ی برخورد و رفتار کادر اجرایی و اداری با مراجعین چگونه است؟

کیفیت اطلاع رسانی به اولیاء را چگونه ارزیبابی می کنید؟

برنامه های آموزشی این مدرسه به اندازه کافی متنوع است که نیازهای آموزشی همه دانش آموزان را برآورده کند.

فرزند شما می تواند به راحتی به برنامه های مجازی و خدمات در مدرسه ، دسترسی پیدا کند.

آداب و مهارت های اجتماعی به فرزند شما در این مدرسه به بهترین نحو ممکن توسط مشاور مدرسه آموزش داده می شود.

تا چه میزان پروتکل های بهداشتی در مدرسه رعایت و در نظر گرفته می شود؟

معلمان ، دانش آموزان ، خانواده ها و مدیر با هم همکاری می کنند تا یک چشم انداز مشترک آموزشی را که هر دانش آموز در آن برای موفقیت نیاز دارد ، ایجاد کنند.

مدرسه ما یک جامعه یادگیری است که در آن ایده ها و پیشنهادات برای بهبود ترغیب می شوند.