کیفیت آموزش آموزگار فرزندتان را با توجه به شرایط موجود در فضای مجازی چگونه ارزیابی می کنید؟

اطلاعاتی که آموزگار در مورد رشد تحصیلی فرزند شما به شما می دهد به چه میزان مفید می باشد؟

مسئولیت هایی که به فرزند شما داده می شود تا در منزل انجام دهد را چگونه ارزیابی می کنید ؟

استفاده از فناوری های جدید در فرآیند آموزش را چگونه ارزیابی می کنید؟

تعداد کلاس های آنلاین برگزار شده توسط آموزگار (اسکای روم) تا چه میزان رضایت بخش بود ؟

عملکرد آموزگار در دوران آموزش مجازی تا چه میزان رضایت بخش بوده ؟

چه میزان نیازهای فرزند شما در نظر گرفته می شود؟

تا چه میزان آموزگار نشان می دهد که اشتباهات بخشی از یادگیری است؟

چه میزان انگیزه یادگیری در فرزند شما در محیط مجازی ایجاد شده است ؟

استفاده از راهبردهای مناسب جهت ایجاد انگیزه و جذب دانش آموزان را توسط معلم چگونه ارزیابی می کنید؟

تا چه میزان آموزگار توانسته بازخورد مناسب به دانش آموز را در رعایت نظم و انضباط و انجام تکالیف در فضای مجازی ایجاد نماید؟

ایجاد انگیزه و علاقه مندی در دانش آموز به آموختن مسائل اعتقادی مانند نماز،قرآن و احکام دینی توسط آموزگار محترم را چگونه ارزیابی می کنید؟

آیا اطلاع رسانی به موقع تکالیف، مسئولیتها و بررسی آنها در کانال کلاسی توسط همکار به بهترین نحو صورت می گیرد؟

حمایت آموزگار از رشد اجتماعی فرزند شما به چه میزان است؟

آیا ارتباط موثر و بهینه با اولیاء محترم و پاسخگویی به سوالات آنان به بهترین نحو انجام می شود؟

گشاده رویی معلم و تکریم دانش آموزان و اولیاء را در فضای مجازی چگونه ارزیابی می کنید؟

آیا معلم توانسته تکالیف خلاق با توجه به رعایت تفاوت های فردی در دانش آموزان را ارائه دهد؟

چه میزان به شما فرصت داده شد تا نگرانی های خود را درباره عملکرد فرزندتان در فضای مجازی برطرف نمایید ؟

چه میزان از محتوای آماده شده (DVD) استفاده می کنید ؟

عملکرد مشاور مدرسه (خانم صادقی) را چگونه ارزیابی می کنید ؟

با توجه به تجربه کامل شما در مدرسه ، آیا شما ما را به یك دوست یا همكار توصیه می كنید؟