چه میزان از محتوای آماده شده (DVD) استفاده می کنید؟

با توجه به تجربه کامل شما در مدرسه، آیا شما ما را به یک دوست یا همکار توصیه می کنید؟